لينک هاي مرتبط با اين بخش
 واحد فناوری اطلاعات
 دپارتمان داخلی قلب کودکان
 مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب
 دپارتمان پرستاری
 حاکمیت بالینی
 واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت
 شبکه بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت
 مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی
 دپارتمان جراحی قلب و عروق
 مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
 روابط عمومی
 دپارتمان داخلی قلب و عروق
 مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
 دپارتمان بیهوشی قلب
 دپارتمان رادیولوژی و تصویربرداری
 دپارتمان پزشکی هسته ای
 واحد تغذیه
 مدیریت منابع انسانی
 واحد فیزیوتراپی
 واحد فنی و مهندسی