چشم انداز معاونت پژوهشی

ارزشها
• توجه به اسناد بالادستی (به ویژه سند چشم انداز بیست ساله کشور) و نیازهایکشور، در برنامه ریزی های مرکز

• تقید به روش مندی علمی و احتراز از سلیقه ها ی شخصی و گروهی و سیاسی دراجرای تحقیقات

• توجه به کرامت انسانی به عنوان سرمایه مرکز

• استفاده بهینه از زمان و امکانات در اجرای فعالیت های تحقیقاتی

• همکاری، هماهنگی و همدلی کارکنان مرکز برای تحقق اهداف

• تعامل ملی و بین المللی و ارتباط مداوم با محیط خارجی مرکزچشم انداز
ترویج روحیه پژوهش، بستر سازی برای اجرای پژوهش ها و توسعه فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به صورت پایدار و فراگیر در جهت ارتقای تمدن انسانی با تأکید بر اخلاق و ارزش ها.
 


مأموریت
معاونت پژوهشی مرکز  در راستای اجرای سیاستهای کلان بخش علم و فناوری کشور ماموریتهای زیر را در اولویت کاری خود قرار می دهد.

• تقویت توانایی های علمی، پژوهشی و مدیریتی در جهت توسعه

• بسترسازی برای اجرای فعالیت های پژوهشی در حد متعارف آن

• برنامه ریزی و اقدام در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی

• توانمندسازی فناوران اعم از دانشجویان و اساتید

• کمک به برقراری ارتباط هدفمند با صنایع و بخش های اجرایی در راستای تجاری سازی طرح های دانش بنیان

• فراهم سازی بستر تدوین و انتشار مدارک و مستندات پژوهشی

• برنامه ریزی برای فراهم ساختن نظام مدیریت جامع دانشگاه در فضای اطلاعات و ارتباطات


 
اهداف  کلان
• بسترسازی جهت ایجاد فرصت های پژوهش و فناوری

• حمایت از پژوهش های اساتید، دانشجویان و کارکنان و هدایت به سوی پژوهش های کاربردی تقاضامحور

• توجه به نیاز صنعت در آموزش، پژوهش و فناوری

• بازنگری و تحقیق پیرامون اهداف، محتوی، شیوه های آموزش و ارزشیابی

• بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

• ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

• کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

• ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناروی

• تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

• تحول در مناسبات پژوهشی، ارتباط با صنعت، اطلاعات و ارتباطات موجود و حرکت به سوی ارتقا

• تلاش برای موجودیت مراکز رشد و هدایت فعالیت های پژوهش به نهایت تبلور در آن مراکز

• ارایه خدمات و مشاوره مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آن ها
 


ماموریت پژوهشی

1- برنامه ریزی و انجام مطالعات راهبردی و پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل و نیازهای مختلف جامعه

2-حمایت و پشتیبانی علمی و تحقیقاتی از فعالیت ها و برنامه های سازمان

3-تهیه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی بـه نیازهـا متناسب با مأموریت های سازمان

4-انجام همایش و مطالعات موردی در زمینـه اولویت های مرکز

5-برقراری ارتباط و تعامل با اندیشمندان حوزه های مختلف ، مراکز آموزشـی و پژوهشی و اطلاع رسانی جهت بهره گیری از امکانـات و توانمنـدیهای موجود

6-جمع آوری اطلاعات، بررسی و ارزیابی تأثیر محصولات عرضـه شده در جامعه

7-تألیف، ترجمه، تولید و انتشار کتب، متـون و نـشریات مناسـب و مورد نظر

8-ایجاد کتابخانه تخصصی، آرشیو مجلات و تأمین بانک اطلاعـات پژوهش

9-انتشار خبرنامه یا گزارش نامه های دوره ای

10-ساماندهی پژوهش ها