جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   پیام   احمدی کاشانی   مدیریت دولتی گرایش تحول سازمان   مسئول روابط عمومی   واحد روابط عمومی   کارشناس ارشد 
 2   نوشین   اشرفی   صنایع غذایی   مسئول دفتر دپارتمان ژنتیک   دفتر دپارتمان ژنتيك   كارشناسي 
 3   اکبر   جعفری   انسانی   كاردان سمعي بصري   سمعي بصري   ديپلم 
 4   شیرین   حسینی   تغذیه   كارشناس پژوهش   توسعه پژوهش   كارشناسي ارشد 
 5   مونا   حیدرعلی   پزشکی   پژوهشگر   مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي قلب   پزشكي عمومي 
 6   امیر   دربندی آذر   دامپزشکی   مسئول آزمایشگاه تحقیقات تجربی   آزمایشگاه تحقیقات تجربی   دکترا 
 7   اکرم   شاهسون   تجربی   مسئول دفتر مداخلات قلبي - مجله مركز   مركز مداخلات قلبي و عروقي- دفتر مجله    
 8   سارا   طیبی حسن پور   صنایع غذایی   مسئول امور همايش ها   معاونت پژوهشي   كارشناسي 
 9   ابوالفضل   عبدی هریس   روابط عمومی   كارشناس سمعي بصري   سمعي بصري   ليسانس 
 10   فهیمه   فرخ زاده تفرشی   دبیری زیست شناسی   متصدي امور دفتري   دفتر مديريت امور پژوهشي   ليسانس 
 11   بهشید   قدردوست   فیزیولوژی   كارشناس پژوهش   توسعه پژوهش   كارشناسي ارشد 
 12   رقیه   قربانی   حسابداری   متصدي امور دفتري   دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي   ليسانس 
 13   گلرخ   گلشنی   تجربی   متصدي امور دفتري   دفتر امور بين الملل   ديپلم