آزمایشگاه تحقیقات ژنتیکبیماری های قلبی، مشکلات سلامتی اندمیک را در حیطه ی وسیعی از دنیا به دنبال دارند. با گسترش داروهای جدید و کیفیت جراحی های درمانی، هم چنان میزان مرگ و میر بسیار بالا است، با توجه به این امر، شناخت مکانیسم های مولکولی درگیر در بیماری و متعاقبا راهکارهایی جهت پیشگیری می تواند بسیار موثر باشد که نقش ژنتیک در این زمینه ، قابل توجه است. با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی درکشورو عدم وجود مطالعات کاربردی در زمینه این بیماری و همچنین با توجه به نقش تامل بر انگیز ژنتیک در زمینه بیماری های غیر واگیردار وتشخیص زودرس و متعاقبا شروع برنامه های درمانی ، نیاز به ایجاد دپارتمان ژنتیک شامل آزمایشگاه، مرکز تحقیقات ژنتیک و واحد مشاوره در این زمینه احساس می شد. مرکز تحقیقات ژنتیک مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب وعروق شهید رجایی، در 15 مرداد سال ۱۳90 آغاز به کار کرد .این مرکز که از آزمایشگاههای ژنتیک ملکولی , سیتوژنتیک و سیتوژنتیک ملکولی تشکیل گردیده است نخستین واحد بیمارستانی از این نوع در کشور می باشد  که با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان قلب شهید رجایی در چهار چوب طرح تحقیقاتی مصوب راه اندازی شده است. در این مرکز امکانات تشخیصی و تحقیقاتی در زمینه بیماری های ژنتیکی قلبی، فراهم است. در کنارفعالیت های پژوهشی، خدماتی نظیر مشاوره و آزمایشات ژنتیک، آموزش ژنتیک بیمارستانی نیز در این مرکز،  انجام می گیرد. این مرکز در حال حاضر پذیرنده ی طرح های تحقیقاتی پیشنهادی (دانشجویی ، اساتید و ...) می باشد .