دفتر تحقیق، فن آوری و توسعه

دفتر پژوهش، فناوری و توسعه

این مرکز با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت کار و سرمایه و دانش ایرانی و ضرورت نمود آن در قالب حماسه اقتصادی، و با استناد به سند چشم انداز ایران 1404 و با در نظر گرفتن نقشه علمی دانشگاه ، الگوبرداری بومی شده از مراکز معتبر بین المللی و در راستای پیوند بین علوم بالینی و علوم پایه و کاربردی کردن ماحصل های پژوهشی و تکمیل چرخه خلاقیت-نوآوری-کارآفرینی که در حال حاضر به دلیل سطح پایین همکاری تیمی بین ارباب صنعت و متخصصین وزارتین علوم و بهداشت عقیم مانده است پیشنهاد گردیده و از سوی دیگر قصد دارد تا با دعوت و استقبال از همکاریهای فراملی – به خصوص متخصصین ایرانی خارج از کشور – به تسهیل روند کاربردی شدن ایده های صنعتی در حیطه علوم پزشکی به ویژه بیماری های قلب و عروق بپردازد و به عنوان اولین مرکز درمانی کشور با عنوان فاخر " بیمارستان پاسدار صنعت " مطرح گردد.

پر واضح است که احداث چنین مراکزی که به کار تولید علم – به خصوص در حیطه علوم پایه – مشغولند، آن هم در کنار و به موازات فعالیت مراکز بالینی مرتبط می تواند با  ایجاد بستر مناسب برای گسترش تحقیقات اولویت دار سبب تسریع گام های اعتلا در رشته های تخصصی مربوطه گردیده و از طرف دیگر با تشکیل تیم های مختلف کاری ( Team Working ) از گروه های مختلف محققین داخلی و خارجی اعم از مهندسین الکترونیک، صنایع، برق، پلیمر، کشاورزی و علوم پایه در راستای افزایش فرهنگ همکاری بالین، مهندسین، ارباب صنعت و علوم پایه نقشی بسزا ایفا نماید، به نحوی که از یک طرف بیمارستان ضمن پویایی در سطح جهانی بتواند در سطح ملی نیز چون همیشه به پیشگامی و سرآمدی خویش ادامه دهد و از طرف دیگر با ایجاد دیدگاه مثبت مدیران صنایع در مورد استفاده هر چه بیشتر از نتایج تحقیقات و با نگاه خاص به کارآفرینی در راستای تأسیس شرکت های دانش بنیان زمینه را برای حضور ملموس و کارکردی علم در سطح جامعه فراهم آورد.

این تجربه برای اولین بار در کشور به صورت نهادینه با همکاری بیمارستان و صنعت و جامعه و دانشگاهیان مهیا گردیده و امید دارد که به علت انگیزه بالای متولیان این بیمارستان و فراهم بودن فرصت های عالی از طرف طرحهای تشنه وزارت علوم با اقناع مراکز و نهادهای مختلف حمایتی از قبیل دفتر همکاری های ریاست جمهوری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت دفاع و .... و با  پیگیری مستمر تصویب و انجام طرح های برون دانشگاهی به  رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور در گرو تولید علم و فناوری منجر گردد و گام مستحکمی در راستای خودکفایی و گام نهادن کشور بر قله های افتخار بردارد.

در این راستاکارگروه های زیر در نظر گرفته شده است :

 

 

الف)کارگروه پایش دانش، پژوهش، صنعت و تجارت ملی و فرا ملی

ب) کارگروه ترویج، تبلیغ، تشریفات و گردهمایی ها

ج) کارگروه سیاستگذاری،  تدوین و پایش  طرح های کاربردی و رصد فرصت های حمایتی

د) کارگروه تقریب و تفاهم  اندیشه ها و دانش تیم های مختلف کلینیکی، علوم پایه ای و مهندسی در حیطه های مختلف پژوهشی، صنعتی و تجاری

ه)کارگروه ثبت مالکیت های معنوی، نیروی انسانی ، شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی

و)کارگروه پژوهش، توسعه و نوآوری