اهداف

اهداف:

  •   بررسی نقش ژنتیک در بیماری های قلبی عروقی
  •   تحقیقات کاربردی و بنیادی در راستای شناسایی جهش ها و پلی مورفیسم های موجود در ژن های مرتبط با ایجاد بیماری های قلبی عروقی
  •   تحقیقات فارموکوژنتیک در رابطه با داروهای مصرفی در بیماران قلبی عروقی
  •   بررسی و تحقیقات سیتوژنتیک در زمینه بیماری های قلبی عروقی مادرزادی
  •   تهیه بیو بانک (بانک DNA، RNA و سلول)
  •   کمک به متخصصان و پژوهشگران علوم بالینی
  • افزایش آگاهی های عمومی در رابطه با اهمیت ژنتیک و سرویس های ارائه دهنده این خدمات از طریق رسانه وکتابچه