پژوهشکده قلب و عروق ایران

 نام دانشگاه / سازمان وابسته : مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 نام و نام خانوادگی معاون  پژوهشکده : دکتر نسیم نادری
 نام مراکز تحقیقات تحت پوشش:
1.       مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی 
2.       مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
3.       مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب
4.       مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای قلب
 ماموریت پژوهشکده :
 گسترش مرزهای دانش از طریق تولید علم در حیطه علوم قلب و عروق
 اهداف بلند مدت پژوهشکده :
1.         توسعه مراکز تحقیقاتی
2.          ایجاد مرکز رشد در صورت اختصاص منابع موردنیاز
3.          توسعه همکاری های علمی با سایر مراکز تحقیقاتی منطقه و جهان

 اهداف کوتاه  مدت پژوهشکده :
1.       تامین حداقل منابع مالی لازم برای بقاء
2.       آماده سازی زیرساخت های لازم جهت بسط و گسترش زمینه های کاری
3.         تاسیس دوره های PhD by research


 پژوهشکده قلب و عروق ایران
پژوهشکده قلب و عروق ایران در سال 1389 با هدف ارائه خدمات پژوهشی در زمینه قلب و عروق شامل بیماری های دریچه ای قلب ، الکتروفیزیولوژی قلب ، اکوکاردیوگرافی و مداخلات قلبی و عروقی  تاسیس گردید. از زمان تاسیس تاکنون آزمایشگاههای تخصصی ، از جمله آزمایشگاه تحقیقات تجربی و آزمایشگاه کاردیوژنتیک در این پژوهشکده فعال گردیده اند و پروژه‌های متعددی در این آزمایشگاه‌ها به انجام رسیده است.  
  تحولات و دستاوردهای شگرفی که در سالیان اخیر در علوم قلبی و عروقی و حوزه‌های مرتبط با آن به وجود آمده است، در کنار نیازها، تقاضاها و شرایط جدیدی که در کشور عزیزمان مطرح شده است، منجر به طرح ایده بازنگری در ساختار و برنامه‌های پژوهشکده شد و درنهایت با توجه به محدودیتهای موجود، برنامه راهبردی پژوهش در سال 1390 تدوین و ارائه گردید. بر اساس این برنامه، اهداف بلند مدت و جامع بر اساس نیاز و تقاضاهای موجود تعریف شده‌اند و در راستای تحقق اهداف مورد نظر، حوزه فعالیت‌های پژوهشکده گسترش یافته است. در برنامه راهبردی پژوهشکده، تبدیل دانش به فناوری و محصولات فناورانه به عنوان رویکرد محوری پژوهشکده تعریف شده است. همچنین استفاده از ظرفیت محققین و اعضاء هیئت علمی مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون این پژوهشکده با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های آزمایشگاهی ، بکارگیری نیروهای جوان و فعال ،‌ طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز علمی کشور و جهان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.