CSR

  اطاق CSR مجهز به اتوکلاو کوچک می باشد که در این قسمت وسایل بسته بندی شده و استریل اولیه تا حد مجاز و ممکن انجام شده وست و شان های جراحی جهت استریل شدن به استریل مرکزی بیمارستان فرستاده می شوند .