اکوکاردیوگرافی

 

بخش اکوکاردیوگرافی مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی با قابلیت اندازه گیری پارامترهای عملکرد قلبی می باشد. این دستگاه با دارابودن دو پروب امکان اکوی حیوانات کوچک و بزرگ را دارد و تنها مرکزی در ایران میباشد که قابلیت اکوی قلب حیوانات کوچک آزمایشگاهی به خصوص رت(موش بزرگ آزمایشگاهی) را دارا می باشد.