امور پژوهش های دستیاری

 

واحد پژوهش های دستیاری
مسئول:
دکتر نسیم نادری
اهداف:
واحد پژوهش های دستیاری ، از قسمت های تازه تاسیس در معاونت پژوهشی می باشد که با توجه به اهداف ذیل تصمیم به راه اندازی آن گرفته شد :

1- ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین مرکز
2- بهبود انگیزه در دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دستیاری،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دستیار و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دستیاری
3- بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین ،مولفین و مترجمین
4- توسعه تحقیقات دستیاری در مقاطع مختلف
5- راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنماییدستیاران جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها
6- تلاش در جهت سوق تحقیقات دانشجویی در راستای اولویت های پژوهشی
7-   اجرا و کمک به انجام پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی
8-   تلاش در جهت سوق تحقیقات دانشجویی در راستای آموزش پزشکی
9-  غنی کردن منابع اطلاعاتی مورد نیاز در رابطه با آموزش در دانشگاه و مرکز مطالعات
10-  برگزاری کار گاه های مرتبط با آموزش از منابع داخلی و خارجی
11- تهیه برنامه های عملیاتی زمانبندی شده براساس شرح وظایف ،دستور ها ومسایل تشخیص داده شده در سه ماهه آخر هر سال برای سال آتی و منطبق با ماموریت و خط ومشی و استراتژیها ی مرکز