نمایه مجله مرکز قلب و عروق شهید رجایی(ESCI) Emerging Sources Citation Index پایگاه اطلاعاتی ISI-Web of Science Core Collection

تعداد بازدید:۳۰۲
نمایه مجله مرکز قلب و عروق شهید رجایی(ESCI) Emerging Sources Citation Index  پایگاه اطلاعاتی  ISI-Web of Science Core Collection

افتخاری دیگر برای مرکز قلب و عروق شهید رجایی، مجله مرکز با عنوانRecearch in Cardiovascular Medicine (RCM)  جهت نمایه شدن در(ESCI) Emerging Sources Citation Index  پایگاه اطلاعاتی  ISI-Web of Science Core Collection پذیرفته شده است.


( ۲ )

نظر شما :